Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2018
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van dansopleidingen in de ruimste zin des woords, van Sammy-Jo Antonissen gevestigd te Zevenbergen, hierna te noemen “Sammy-Jo Antonissen”.
 2. De opdrachtgever c.q. de cursist zal in het navolgende worden aangeduid als “de cursist”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “cursus” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. waaraan de cursist kan deelnemen en welke door Sammy-Jo Antonissen wordt verzorgd.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Het door de cursist zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Sammy-Jo Antonissen bindend.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Sammy-Jo Antonissen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de cursist aanvaard, heeft Sammy-Jo Antonissen het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Sammy-Jo Antonissen, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, promotiemateriaal e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sammy-Jo Antonissen het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

ARTIKEL 4: INSCHRIJVING
 1. Sammy-Jo Antonissen hanteert aanmeldingsformulieren. Inschrijving van de cursist voor een bepaalde cursus gebeurt aan de hand van een volledig ingevuld en door de cursist ondertekend aanmeldingsformulier. Voor minderjarigen is ondertekening van het formulier door (één van) de ouders c.q. verzorgers vereist.
 2. De cursist dient bij inschrijving op verzoek van Sammy-Jo Antonissen een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 3. De overeenkomst tussen Sammy-Jo Antonissen en de cursist komt tot stand op het moment waarop het bewijs van inschrijving door Sammy-Jo Antonissen aan de cursist wordt toegezonden c.q. wordt overhandigd (bij verzending is de dagtekening bepalend).
 4. Indien de gewenste cursus is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de cursist gedaan en zal – zo mogelijk – een alternatief worden aangeboden.
 5. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de cursist gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van hetgeen hierover verder in deze algemene voorwaarden is bepaald.
 6. Inschrijvingen voor een specifieke cursus gelden tevens voor een bij deze cursus behorende vervolgcursus. Een en ander, tenzij de cursist uiterlijk 1 (één) maand voor einde van de basiscursus schriftelijk aangeeft niet aan de vervolgcursus te willen deelnemen.
ARTIKEL 5: RECHTEN/VERPLICHTINGEN VAN DE CURSIST
 1. Annulering van een inschrijving door de cursist is slechts mogelijk per aangetekend schrijven. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
  1. bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd, de cursist is in dat geval slecht € 50,00 administratiekosten aan Sammy-Jo Antonissen verschuldigd;
  2. bij annulering vanaf 6 weken tot 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het cursusgeld aan Sammy-Jo Antonissen verschuldigd;
  3. bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist 75% van het cursusgeld verschuldigd;
  4. bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd.
 2. Tijdens deelname aan de cursus is de cursist gehouden de door Sammy-Jo Antonissen gehanteerde huisregels op te volgen. Deze huisregels zullen door Sammy-Jo Antonissen zo spoedig mogelijk na inschrijving aan de cursist worden overhandigd c.q. toegezonden.
 3. Ingeval de cursist een tot de cursus behorende les niet kan bijwonen dient de cursist Sammy-Jo Antonissen hiervan, behoudens overmachtsituaties, uiterlijk 1 dag voordat de desbetreffende les plaatsvindt op de hoogte te stellen. De cursist is gerechtigd verzuimde lessen, zo mogelijk, op een ander tijdstip in te halen. Voornoemd recht vervalt indien de cursist Sammy-Jo Antonissen niet binnen voornoemde termijn op de hoogte heeft gesteld van het verzuim.
 4. Ingeval de cursist deelneemt aan een 4e jaars cursus (goud) is de cursist gehouden aan de cursus deel te nemen met een vaste danspartner dan wel in overleg met een vaste wisselpartner in te schrijven.
 5. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Sammy-Jo Antonissen is het de cursist niet toegestaan in dan wel op het terrein van de dansschool gebruik te maken van beeld- en of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape e.d.).
 6. De cursist is gerechtigd aan het einde van de cursus deel te nemen aan een bij de desbetreffende cursus behorende officiële medaltest.

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN/RECHTEN VAN SAMMY-JO ANTONISSEN

 1. Sammy-Jo Antonissen staat er voor in dat de cursus wordt gegeven door dan wel onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares.
 2. Sammy-Jo Antonissen behoudt zich het recht voor afwijzend op inschrijvingen te beslissen indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft. Sammy-Jo Antonissen zal de cursist hierover alsdan zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren. Op dat moment reeds door de cursist betaalde cursusgelden zullen alsdan door Sammy-Jo Antonissen aan de cursist worden gerestitueerd.
 3. Sammy-Jo Antonissen behoudt zich het recht voor om de cursist de toegang tot de cursus te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de cursist blijft evenwel volledig bestaan. Zodra de cursist het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Sammy-Jo Antonissen kan overleggen, verkrijgt de cursist direct toegang tot de cursus. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de cursus komt voor rekening en risico van de cursist.
 4. Sammy-Jo Antonissen behoudt zich het recht voor de cursist van verdere deelneming aan een cursus uit te sluiten, wanneer het gedrag van de cursist daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de volledige betalingsverplichting van de cursist onverlet.
 5. Sammy-Jo Antonissen behoudt zich het recht voor, om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 6. Sammy-Jo Antonissen zal de cursist zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot hetgeen is overeengekomen.
 7. De gegevens van de cursist worden door Sammy-Jo Antonissen geregistreerd en gebruikt om de cursist op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Sammy-Jo Antonissen. Indien de cursist niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de cursist dat schriftelijk aan Sammy-Jo Antonissen mede te delen.
 8. Sammy-Jo Antonissen behoudt zich het recht voor tijdens bijzondere gelegenheden kledingvoorschriften aan de cursist voor te schrijven. Sammy-Jo Antonissen zal de cursist alsdan tijdig informeren.
 9. Sammy-Jo Antonissen is gerechtigd een tot de cursus behorende les af te gelasten indien niet minimaal de helft van de ingeschreven cursisten bij de les aanwezig is. Ingeval de les wegens voornoemde reden komt te vervallen zal deze op een ander tijdstip worden ingehaald. De cursist wordt hiervan door Sammy-Jo Antonissen tijdig op de hoogte gesteld.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN/TARIEVEN

 1. Alle door Sammy-Jo Antonissen vermelde prijzen en/of tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn niet inbegrepen: kosten voor eventueel voorgeschreven kleding, kosten voor tijdens de cursusavonden genuttigde consumpties alsmede voor de in verband met de cursus te maken reiskosten. Voornoemde kosten komen voor rekening van de cursist.
 3. Indien tussen de datum van inschrijving voor een cursus en de uitvoering van de cursus door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Sammy-Jo Antonissen gerechtigd deze verhogingen aan de cursist door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Sammy-Jo Antonissen worden uitgegeven en in werking treden, dan is Sammy-Jo Antonissen gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de cursist in rekening te brengen.
 4. Ingeval de in lid 3 van dit artikel genoemde prijsverhogingen zich voordoen binnen 3 maanden na de datum van inschrijving is de cursist bevoegd de inschrijving voor de cursus te annuleren. Alsdan is de cursist het tot op dat moment verschuldigde cursusgeld verschuldigd.

 

ARTIKEL 8: KLACHTEN EN KLACHTBEHANDELING

 1. Klachten over een (onderdeel van een) cursus dienen door de cursist binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Sammy-Jo Antonissen gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Sammy-Jo Antonissen.
 2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
 3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn kan de cursist nog wel klachten uiten, echter heeft Sammy-Jo Antonissen het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
 4. Sammy-Jo Antonissen dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de cursist niet op.

 

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Sammy-Jo Antonissen kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Sammy-Jo Antonissen, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Sammy-Jo Antonissen – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van het verschuldigde cursusgeld van de opleiding.
 3. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een cursus met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Sammy-Jo Antonissen nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Sammy-Jo Antonissen gesloten verzekering.
 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Sammy-Jo Antonissen tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 

ARTIKEL 10: BETALING

 1. Het cursusgeld dient in zijn geheel bij vooruitbetaling voor aanvang van de eerste cursusles te worden voldaan.
 2. Voor alle, in afwijking van lid 1 van dit artikel, overeengekomen periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de cursist de cursus vroegtijdig beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt.
 3. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen, is betaald:
  1. zal de cursist aan Sammy-Jo Antonissen een vertragingsrente verschul­digd zijn ter grootte van de op dat moment geldende wettelijke rente;
  2. zal de cursist, na daartoe door Sammy-Jo Antonissen te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 50,00;
  3. is Sammy-Jo Antonissen gerechtigd de cursist de verdere toegang tot de cursus te weigeren. Dit laatste heeft geen gevolgen voor de verplichting van de cursist het volledige cursusgeld te voldoen.
  4. Indien de cursist niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Sammy-Jo Antonissen bevoegd de nakoming van de jegens de cursist aangegane verplichtingen op te schorten en de cursist de toegang tot de cursus te weigeren, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Sammy-Jo Antonissen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cursist te twijfelen.
 4. Door de cursist gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cursist bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 11: OVERMACHT

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Sammy-Jo Antonissen krachtens de met de cursist gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Sammy-Jo Antonissen, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Sammy-Jo Antonissen ingeschakelde derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Sammy-Jo Antonissen, is Sammy-Jo Antonissen gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de cursist gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de cursist gehouden aan diens verplichtingen jegens Sammy-Jo Antonissen tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Sammy-Jo Antonissen, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Bij ontbinding van (een deel van) de overeenkomst door Sammy-Jo Antonissen ten gevolge van overmacht, zal Sammy-Jo Antonissen zo mogelijk voor adequate vervanging zorg dragen en bij gebreke daarvan het cursusgeld voor het betreffende deel van de cursus restitueren. Sammy-Jo Antonissen is in geen geval gehouden enige schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de cursist te voldoen.
 4. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel te veel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent, is Sammy-Jo Antonissen gerechtigd een cursus te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de cursist. Eventueel door de cursist vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door Sammy-Jo Antonissen aan de cursist gerestitueerd worden.

 

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Sammy-Jo Antonissen en de cursist gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Sammy-Jo Antonissen de bevoegdheid toekomt een zaak aanhanging te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Sammy-Jo Antonissen is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. De cursist kan binnen 1 (één) maand nadat Sammy-Jo Antonissen aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd aan Sammy-Jo Antonissen kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.